img

งานสัมนา GREE Product Siminar For 2018

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้จัดงานสัมนา "GREE Product Siminar For 2018" ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้า ของ GREE  ในปี2018 จะมุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน อาทิเช่น Photovoltiac Direct-driven GMV,GMV5,Heat pump,Photovoltiac Direct-driven Inverter Centrifugal Chiller และสินค้าอื่นๆของบริษัทฯ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการทางการตลาดที่ขยายตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม บ้าน คอนโดมิเนียม ที่มุ่งเน้นในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม