ข้อมูลการลงทะเบียนสินค้า

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯจะรับประกันชื้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องที่เกิดจากมาตรฐานการผลิตเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ด้านหน้า นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือเป็นระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านหน้า รวมกับอีก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบส่งของจากบริษัทฯ

2.ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯอาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทฯ

3.หลังการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลาการรับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

4.บริษัทฯบริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น

5.การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่องชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลง หรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆภายในเครื่องหรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ

6.การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือบัตรประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ

7.การรับประกันสินค้าเป็นการรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะใหล่เท่านั้น ไม่รวมถึงการล้างทำความสะอาดและการตรวจเช็ศสภาพจากการร้องขอ ของลูกค้าโดยสินค้ามิได้มีปัญหา

8.การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่ศูนย์บริการของบริษัทฯทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ

9.หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรประกันที่สูญทายได้หรือนับจากวันนำเข้าสินค้าล็อตนั้น ( ดูจาก Serial Number )

10.การรับประกันนี้จะไม่ครอบคุมถึงสินค้าที่นำไปติดตั้งหรือใช้งานในพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีพลต่อสินค้าทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ภายในและภายนอก และระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

11.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.บริษัทฯจะรับประกันสินค้าในงานบริการตรวจเช็คให้ฟรีโดยไม่มีค่าบริการเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือ เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ด้านหน้ารวมกันอีก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบส่งของจากบริษัทฯ แต่ถ้าเกินเวลา 1 ปี ไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดเงินค่าบริการในการตรวจเช็คและบริการงานซ่อมตามราคามาตรฐานของบริษัทฯ

13.บริษัทฯจะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้แนะนำโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้

14.สารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือติดตั้ง แต่ถ้าเกินระยะเวลา 1 ปี ไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าสารทำความเย็น ในระบบตามราคามาตรฐานของบริษัทฯ (กรณีที่ระบบน้ำยารั่วสาเหตุจากการติดตั้งโดยไม่ใช่อุปกรณ์ภายในตัวเครื่องทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกัน) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราแจ้งให้คุณทราบว่าคุณอยู่ภายใต้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้